marți, 16 mai 2017

SIMPOZION ȘI CONCURS NAȚIONAL: ”UNITATE ȘI DIVERSITATE ÎN SPAȚIUL EUROPEAN”

Colegiul Naţional „Carol I”
Str. Ioan Maiorescu, nr. 6, Craiova, Dolj;


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE SIMPOZION NATIONAL 

UNITATE ȘI DIVERSITATE IN SPAȚIUL EUROPEAN 


I.                    ARGUMENT
Având capacitatea de a se deschide către europenism şi universalitate, folclorul, parte integrantă a culturii tradiţionale, are valorile sale inestimabile care trebuie ajutate supravieţuiască prin cunoaştere, promovare şi cercetare.
Identitatea poporului trebuie căutată în conştiinţa valorilor culturale şi tradiţionale ale spaţiului spiritual național.
Prin cunoaşterea şi valorificarea literaturii populare, trebuie aducem cât mai aproape de elevi valorile înaintaşilor reflectate în tradiţii legate de naştere, nuntă şi obiceiurile specifice sărbătorilor din întreg spaţiul european.
Se încearcă astfel, prin acest demers, se demonstreze elevilor în cultură nimic nu trebuie pierdut, totul trebuie transmis urmaşilor, care să preia, să simtă frumosul de lângă ei şi chiar să-l valorifice.
Activităţile cultural – educative vizate urmăresc dezvoltarea abilităţilor de comunicare, dezvoltarea gândirii critice prin conștientizarea și acceptarea diferențelor culturale. Acest parteneriat reprezintă o oportunitate pentru elevi, cadre didactice, părinţi și comunitatea locală în definirea identității și raportarea la volorile europene.

II.                 OBIECTIVUL GENERAL/SCOPUL
Formarea abilităților de comunicare interculturală pe baza unor teme folclorice cu impact direct asupra îmbunătățirii și diversificării activității instructiv - educative, care facilitează accesul elevilor și cadrelor didactice din diverse regiuni ale țării, la culturi și credințe diferite, în scopul de a cunoaște, aprecia și respecta valorile patrimoniului cultural european.

III.              OBIECTIVE SPECIFICE
1.                  promovarea multiculturalității prin iniţierea unor acţiuni de cunoaştere a sărbătorilor laice şi religioase specifice spaţiului românesc şi european;
2.                  implicarea directă în realizarea de parteneriate educaționale în vederea unui schimb real de experienţă între cadre didactice şi elevi;
3.                  promovarea esteticului şi autenticului în defavoarea inesteticului şi a kitsch-lui;
4.                  revitalizarea activităților didactice prin stimularea capacității creatoare a elevilor.
IV.              PROGRAMUL DESFĂŞURĂRII (data, intervalul orar, locaţia) 19.05.2017, ora: 13°°, Colegiul Naţional “Carol I”, Craiova
V.                 SECŢIUNI (maxim 3)
      1.      Unitate şi diversitate în cultura şi civilizaţia europeană ;
2.      Metode şi tehnici de predare utilizate în demersul didactic ;
3.      Literatura populară –izvor de inspiratie pentru modernitate în muzică, artă, literatură.


VI.    RECOMANDĂRI PRIVIND REDACTAREA LUCRĂRILOR Lucrările vor fi redactate conform următoarelor cerinţe:
1.      2-4 pagini format A4;
2.      În Microsoft Word, cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de literă 12, tehnoredactare la 1,5 rânduri;
3.      Conţinutul lucrării trebuie vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale.
4.      Lucrările vor fi însoţite de bibliografie (autor, titlu lucrare, editura, localitate, an),   precum
şi de un rezumat de maxim o jumătate de pagină.
5.      Lucrările pot avea 2 autori, caz în care fiecare participant va primi câte o diplomă de participare, dacă se vor prezenta amândoi la activitate.
6.      Lucrările se vor înainta organizatorilor pe suport scris si electronic până la 18.05.2017, pe adresa simpozioncarol@yahoo.com
VII.   INFORMAŢII DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ ŞI FINANCIARĂ


VIII.  PERSOANA/PERSOANE DE CONTACT:      Vulea GeorgetaFIŞĂ DE ÎNSCRIERE
SIMPOZION NATIONAL « UNITATE ŞI DIVERSITATE IN SPAȚIUL EUROPEAN  »
Numele şi prenumele
cadrului didactic participant[1]

Specializarea

Instituţia de învăţământ
de provenienţă[2]

Titlul lucrării[3]


E-mail personal:

Telefon:

Particip la activitatea în plen şi pe secţiuni

Declaraţie antiplagiat[4]

 Declar pe propria răspundere că documentul trimis la acest simpozion este rezultatul muncii mele şi că sursele utilizate sunt indicate în lucrare, respectând regulile de evitare a plagiatului:
DA

Acord de publicare

Prin aceasta, îmi exprim acordul ca lucrarea mea să fie inclusă alături de celelalte într-o carte distribuită prin diverse medii (în format electronic, pe internet şi CD / în format tradiţional, tipărit), participând astfel la promovarea bunelor practici în învăţământul românesc. Nu voi solicita pentru materialul meu drepturi de autor, rezervându-mi totuşi dreptul de   a-l folosi oricând, în alte contexte.
DA

                Am luat la cunoştinţă de condiţiile participării la activitate şi, prin trimiterea în format electronic a acestei fişe, declar că sunt de acord cu acestea.I.                    PROGRAMUL DESFĂŞURĂRII (data, intervalul orar, locaţia) 19.05.2017, ora 13°°, Colegiul Naţional “Carol I”, Craiova
II.                SECŢIUNI (maxim 3)
  1. Unitate şi diversitate în cultura şi civilizaţia europeană ;
  2. Metode şi tehnici de predare în demersul didactic ;
  3. Literatura populară –izvor de inspiratie pentru modernitate în muzică, artă, literatură.

III.              RECOMANDĂRI PRIVIND REDACTAREA LUCRĂRILOR
            Lucrările vor fi redactate conform următoarelor cerinţe:
1.      2-4 pagini format A4;
2.      În Microsoft Word, cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de literă 12, tehnoredactare la 1,5 rânduri;
3.      Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale.
4.      Lucrările vor fi însoţite de bibliografie (autor, titlu lucrare, editura, localitate, an), precum şi de un rezumat de maxim o jumătate de pagină.
5.      Lucrările pot avea 2 autori, caz în care fiecare participant va primi câte o diplomă de participare, dacă se vor prezenta amândoi la activitate.
6.      Lucrările se vor înainta organizatorilor în format electronic până la 18.05.2017, pe adresa simpozioncarol@yahoo.com

[1] Se scriu numele şi prenumele cu majuscule şi cu diacriticele specifice limbii române (Ă,Î,Â,Ş,Ţ).
[2] Se scrie numele actual şi complet al instituţiei de învăţământ.
[3] Se va scrie titlul complet, cu diacritice.
[4] Trimiterea acestei fişe înseamnă acceptarea de către dumneavoastră a declaraţiei antiplagiat şi a acordului de publicare.


                                          CONCURS NAŢIONAL DE CREAŢIE
                              « UNITATE ȘI DIVERSITATE IN SPAȚIUL EUROPEAN »

REGULAMENT DE PARTICIPARE

1. PRECIZĂRI GENERALE

Concursul de creaţie „Unitate şi diversitate în spaţiul european” va cuprinde următoarele secţiuni:

I.                   Secţiunea CREAŢIE - texte scrise de elevi în limba română

a)                  piesă de teatru/scenetă,
b)                 proză,
c)                  poezie,
II.                Secţiunea CREAŢIE - texte scrise de elevi în limbi de circulaţie universală,

a)                  piesă de teatru/scenetă,
b)                 proză,
c)                  poezie,

III. Sec ţiunea FOLCLORUL–IZVOR DE INSPIRAŢIE PENTRU MODERNITATE ÎN ARTĂ (desene, fotografie, colaje).

a)                  desene;
b)                 fotografie;
c)                  colaje sau ppt.

Participanţ ii vor trimite lucrările, fişa de participare, într-un singur fişier ataşat, pe adresa electronică a concursului, până la data de 18 .05.2017, iar pe adresa şcolii organizatoare un plic timbrat corespunzător, autoadresat, până pe 18.05.2017.

Un concurent poate participa la una sau mai multe secţiuni/subsecţiuni, cu o singură lucrare, în condiţiile respectării regulamentului.2. PRECIZĂRI SPECIFICE SECŢIUNILOR

I.                   Secţiunea CREAŢIE

1.                  Tema lucrărilor este la libera alegere a participanţilor, dar va corespunde specificului vârstei şi va reflecta tematica propusă.
2.                  Pot participa elevi (clasele a V-a – a XII-a). Materialele trimise nu trebuie să mai fi fost premiate la vreun concurs, manifestare sau publicate (inclusiv pe internet). În cazul în care nu se va respecta această condiţie, concurentul va fi eliminat din concurs.
3.                  Lucrările vor fi trimise electronic sau prin poştă la adresa: Colegiul Naţional”Carol I”,
Str .Ioan Maiorescu, nr. 2, Craiova, Dolj, împreună cu fişa de        participare şi plicul
trimbrat corespunzător, autoadresat.
4.                  Un elev poate participa cu o singură lucrare la fiecare secţiune/subsecţiune.
5.
Toate
lucrările
trimise,
participante
la concurs,
nu
vor

fi
returnate autorilor. Drepturile de autor rămân în posesia autorului, dar prin
participarea la concurs, autorul este de acord să fie folosite imaginile lucrărilor sale pentru publicitate şi reclamă pentru concurs.
6. Textele vor fi redactate în Times New Roman, 12, la 1,5 rânduri, margini egale de 20 mm, cu diacritice. Nerespectarea acestor condiţii atrage eliminarea lucrării din concurs.

III. Sec ţiunea FOLCLORUL–IZVOR DE INSPIRAŢIE PENTRU MODERNITATE ÎN ARTĂ (desene, fotografie, colaje).

1.                  Fiecare unitate şcolară înscrisă va prezenta prin lucrările trimise un obicei popular, laic sau religios,
2.                  Modalităţile de prezentare pot fi sub formă de desene, colaje, fotografii sau prezentări power point.

3.                  JURIZAREA LUCRĂRILOR ŞI PREMIEREA

În perioada 19.05.2017 – 22.05.2017, juriul concursului, format din prof. coordonatori, prof.parteneri ai proiectului, reprezentanţi ai instituţiilor locale partenere, etc. va selecta lucrările care vor fi premiate la secţiunea Creaţie.

Concurenţii care vor fi premiaţ i la secţiunea Creaţie vor fi anunţa ţi prin e-mail, pentru a participa, dacă doresc, la festivitatea de premiere ce va avea loc pe data de 22.05.2017.

Se vor acorda premii şi diplome, inclusiv diplome de participare (numai dacă se va trimite plicul timbrat corespunzător, autoadresat). Diplomele vor fi expediate până pe 20.06.2017 la adresele transmise. Organizatorii nu răspund de imposibilitatea primirii diplomelor de către participanţi, în cazul în care datele transmise prin fişa de participare sunt incomplete ori nu corespund realităţii.

4. ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE/MEDIATIZARE ŞI DISEMINARE:

La nivelul instituţiilor implicate în proiect:

Promovarea prin afiş de prezentare şi pliante.
Diseminarea în cadrul activităţilor de comisie metodică/ a cercurilor pedagogice. Diseminarea prin expunerea lucrărilor elevilor, în expoziţii, putând astfel fi văzute şi de ceilalţi elevi şi profesori.
Diseminarea în cadrul lectoratelor cu părinţii.
La nivelul comunităţii locale:
Publicarea de articole în presa locală şi promovarea proiectului
Invitarea la activităţile desfăşurate a altor profesori colegi din instituţii şcolare, potenţiali viitori parteneri de proiect.
La nivel naţional:
Postarea de fotografii realizate în timpul activităţilor în cancelaria virtuală (www.didactic.ro). Postarea de informaţii pe siteurile fiecărei instituţii implicate în proiect.
Postarea de către elevii implicaţi a unor filmuleţe pe diferite siteuri (www.youtube.com, blogurile personale ale elevilor).FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
CONCURS NATIONAL « UNITATE ŞI DIVERSITATE IN SPAȚIUL EUROPEAN  »
Numele şi prenumele
 elevului participant şi a cadrului didactic coordonator

Secţiunea

Instituţia de învăţământ
de provenienţă[1]

Titlul lucrării[2]


E-mail personal:

Telefon:

Declaraţie antiplagiat[3]

 Declar pe propria răspundere că documentul trimis la acest concurs este rezultatul muncii mele,  respectând regulile de evitare a plagiatului:
DA

Acord de publicare

Prin aceasta, îmi exprim acordul ca lucrarea mea să fie inclusă alături de celelalte într-o carte distribuită prin diverse medii (în format electronic, pe internet şi CD / în format tradiţional, tipărit), participând astfel la promovarea bunelor practici în învăţământul românesc. Nu voi solicita pentru materialul meu drepturi de autor, rezervându-mi totuşi dreptul de   a-l folosi oricând, în alte contexte.
DA

                Am luat la cunoştinţă de condiţiile participării la activitate şi, prin trimiterea în format electronic a acestei fişe, declar că sunt de acord cu acestea.I.                    PROGRAMUL DESFĂŞURĂRII (data, intervalul orar, locaţia) 19.05.2017, ora 14°°, Colegiul Naţional “Carol I”, Craiova
II.                SECŢIUNI (maxim 3)
       1. Creaţie literară- în limba română (poezie, proză, dramaturgie).
       2.  Creaţie literară – în limbi de circulaţie universală (poezie, proză, dramaturgie).
  3. Folclorul –izvor de inspiraţie pentru modernitate în artă (desene, fotografie, colaje).

III.              RECOMANDĂRI PRIVIND REDACTAREA LUCRĂRILOR
            Lucrările vor fi redactate conform următoarelor cerinţe:
1.      1-2 pagini format A4; (prozaşdramaturgie)
2.      În Microsoft Word, cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de literă 12, tehnoredactare la 1,5 rânduri;
3.      Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale.
4.      Lucrările se vor înainta organizatorilor în format electronic până la 18.05.2017, pe adresa simpozioncarol@yahoo.com
5.      Desenele, colajele şi fotografiile vor fi trimise pe adresa şcolii: C.N. Carol I, Craiova, str. Ioan Maiorescu, nr. 2, cu specificarea pentru: ,,CONCURS NATIONAL « UNITATE ŞI DIVERSITATE IN SPAȚIUL EUROPEAN  »
[1] Se scrie numele actual şi complet al instituţiei de învăţământ.
[2] Se va scrie titlul complet, cu diacritice.
[3] Trimiterea acestei fişe înseamnă acceptarea de către dumneavoastră a declaraţiei antiplagiat şi a acordului de publicare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu